N. 216
Febrer 2018
Home
Editorial
Llibres
Notícies
Editorial
Defensar i activar
La defensa del model lingüístic del sistema educatiu català -sòlid i arrelat, basat en el consens, amb resultats educatius evidents i amb una enorme gamma de beneficis socials- ens ha de mantenir amatents i compromesos. Cal desemmascarar els propòsits ben llunyans a l'aprenentatge, la integració, la cohesió, etc., amb una actitud proactiva i testimonial com a individus, comunitats i institucions, en particular, les educatives. "Entenem que la llengua no és un simple mitjà de comunicació, sinó un instrument per conèixer la realitat i per conèixer les pròpies arrels. La llengua ofereix una imatge del món, una manera d'entendre i d'enfocar els problemes. Cada llengua respira un aire, té les seves peculiaritats que han de ser respectades i estimades. La fidelitat a la llengua catalana denota aquesta fidelitat al propi país i a la pròpia identitat" (de l'Ideari de Blanquerna). En efecte, les nostres conviccions, valors, l'expertesa en el món educatiu, etc. han alineat Blanquerna amb el model d'immersió lingüística a l'escola, que en cap cas ha de malmetre una coexistència enriquidora i necessària amb el castellà, idioma de centenars de milions de persones i llengua materna de molts habitants del nostre país.

Ara bé, no ens toca gestionar aquesta defensa sense una mirada àmplia. Durant els darrers anys hem conviscut amb una gran quantitat d'iniciatives i d'experiències de transformació escolar i educativa, amb una elevada aportació d'informes i debats que han apuntat de manera reiterada el fet de donar resposta a nous reptes i prioritats per al sistema educatiu català. En tenim de directament vinculats a la globalitat: la formació inicial, l'accés al món del treball i la formació continuada dels mestres i professors; la inclusió; l'equitat; l'entorn digital; el plurilingüisme; les metodologies i els sistemes d'aprenentatge; els recursos econòmics, l'acompanyament... I d'altres són de caràcter col·lateral però no secundaris: la demografia, la conciliació familiar i els seus efectes en el sistema educatiu, el repte del pluralisme religiós i de la interculturalitat, etc.

En un context de complexitat, pluralisme i de clam per la llibertat i, també, de llibertats en l'àmbit educatiu -elecció de centre, formació religiosa per als fills, etc.-, hem d'explicar molt bé -i tenir ganes d'entendre- per què l'opció per un model lingüístic no significa una renúncia sinó un guany per a tothom. Alhora, no podem perdre pistonada. Anticipar-nos, desenvolupar una intel·ligència col·lectiva, innovar, arribar per consens a nous models sobre àmbits educatius fonamentals i activar-los és, en aquest moment, tan important com la millor defensa.

Dr. Andreu Ibarz Mellado
Director general de Blanquerna-URL
Publicació electrònica mensual. Gabinet de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Coordinació: Marta Clos martacj@blanquerna.url.edu
Redacció: Marta Clos i Maria Girona mjesusgv@blanquerna.url.edu