N. 230
Setembre 2019
Home
Editorial
Llibres
Notícies
Editorial
Perseverar i perseverança


Pot semblar paradoxal iniciar un curs fent una crida a la perseverança. En realitat, però, no és gens estrany, perquè els horitzons oberts i les moltes novetats pròpies del nou any venen de bracet amb la continuïtat de tasques i projectes encetats -alguns- fa força temps. El cicle universitari no s’esdevé únicament de setembre a juliol. Sovint vivim realitats amb altres temporalitats caracteritzades per períodes més llargs (promocions, acreditacions, etc.).

En la tradició lul·liana, el concepte no és menor. De fet, el vídeo institucional del 70è aniversari acabava amb la frase "sens perseuerança no pots atenyer la fi a la qual est creat". I a la festivitat de Sant Tomàs, dèiem: "les llavors amb perseverança arriben a donar fruit". Baixant a un nivell més pragmàtic, hem de perseverar en el desplegament del nostre projecte i en la perdurabilitat de la nostra institució, i, de manera més concreta, en aquells objectius específics dels plans respectius de cada facultat. Així mateix, també cal perseverar en el desenvolupament del nostre Pla estratègic, que aquest curs enceta el quart any. La nova insistència i focalització en la captació d’estudiants, el màrqueting i la comunicació, la internacionalització, la recerca, la innovació, l’actualització de l’estil, etc., de cap de les maneres han de suposar una cantarella rutinària mancada de vitalitat.

En les qüestions clau hem de perseverar. En les línies que ens vam proposar hem de perseverar. En les realitats millorables hem de perseverar. Perseverar com a acció i perseverança com a actitud o, millor, virtut. Això vol dir seguir treballant amb fidelitat, fermesa, esforç, continuïtat, paciència, capacitat d’encaixar els resultats o les situacions no previstes... Alhora, fa referència a una perseverança "universitària" com una actitud d‘exploració, anàlisi, diàleg, creativitat, qualitat, innovació, enginy i, també, de creixement personal. Una perseverança que també passa pel treball en equip, la col·laboració i l’aprenentatge compartit, sumant esforços. Hem de perseguir els objectius i les fites amb realisme, però també amb constància i, sobretot, amb intel·ligència i passió, perquè el propòsit del projecte i tota la comunitat Blanquerna s’ho mereixen.


Dr. Andreu Ibarz Mellado
Director general de Blanquerna-URL
Publicació electrònica mensual. Gabinet de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Coordinació: Marta Clos martacj@blanquerna.url.edu
Redacció: Marta Clos i Maria Girona mjesusgv@blanquerna.url.edu